Algemene voorwaarden van De Bruijn Agri B.V.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders
is aangegeven:
Leverancier: De Bruijn Agri B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten van leverancier afneemt of met wie leverancier een
overeenkomst sluit of met wie leverancier onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.

2a.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen van leverancier en op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door leverancier. Deze voorwaarden kunnen ook wor-den ingeroepen door werknemers van leverancier en door derden die door leverancier zijn ingeschakeld.
2b. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3a. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Leverancier is in geval van overmacht niet aansprakelijk voor enige schade die daardoor ontstaat.
3b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leve-rancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3c.    Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
3d. In geval van overmacht heeft leverancier het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeen-komst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijke mededeling en zulks zonder dat leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding.

4a. Afnemer is gehouden het geleverde bij (af)levering, respectievelijk onmiddellijk nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, op grondige en deskundige wijze te (doen) onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan afnemer daarop geen beroep meer doen, indien zij leverancier daarvan niet binnen 2 (twee) werkdagen na (af)levering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
4b. Afwijkingen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- en/of gewichtstole-rantie, gelden niet als tekortkomingen.
4c. Indien gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 5 (vijf) werkdagen na constate-ring van de gebreken of nadat constatering daarvan redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk aan leverancier worden gemeld.
4d. Indien afnemer niet tijdig de bezwaren schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, wordt aangenomen dat leveran-cier de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd.
4e. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5a. Betaling aan leverancier dient te geschieden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum zonder korting en/of opschorting. Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan leverancier ver-schuldigde.
5b.    Indien niet binnen de overeengekomen vervaldag is betaald, wordt afnemer geacht, zonder nadere ingebre-kestelling, van rechtswege in verzuim te zijn. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
5c. Indien afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. De buitengerech-telijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel een berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op afnemer worden verhaald.
5d.    Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor tot verrekening van de bedragen die leverancier of een aan hem verbonden vennootschap aan afnemer verschuldigd is of zal zijn.

6a. Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
6b. Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, doch komen voor rekening en risico van afnemer, totdat al hetgeen afnemer aan leverancier verschuldigd is of verschuldigd zal worden krachtens de overeenkomst, volledig is voldaan.
6c. Zolang de eigendom van de geleverde zaken ingevolge de voorafgaande leden van dit artikel niet op afne-mer is overgegaan, is het deze niet toegestaan om de zaken te vervreemden en/of te bezwaren.
6d.    Indien leverancier een beroep doet op het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud, is afnemer verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in de feitelijke macht van de wederpartij te brengen.

7. Mocht in verband met de uitvoering van een met leverancier gesloten overeenkomst schade ontstaan, dan geldt het volgende:
7a. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij leverancier geen enkele bewerking heeft onder-gaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is leverancier voor die schade niet aansprakelijk.
7b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product als gele-verd door leverancier of door een door leverancier in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende gevallen uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de poliswaarde niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst of advies, echter met een maximum van € 45.000,=.
7c. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7d. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend ver-staan:
-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststel-ling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-    de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot bepaling van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaar-den.
7e. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt begrepen gevolgschade, winst- of omzetderving.

8. Het recht op schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van leverancier ter zake van gebreken in geleverde goederen, verrichte diensten of verstrekte adviezen zal vervallen door verloop van één jaar na het tijdstip van(af) levering.

9. Op alle overeenkomsten tussen leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijk-heid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van leverancier is bevoegd van geschillen tussen leverancier en afnemer kennis te nemen. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 12 oktober 2010 en zijn gedeponeerd bij
de kamer van Koophandel Zuidwest Nederland.

 

Ga naar boven